برترين هاي ورزشي1392

خانه

شبکه سراسري ورزش با همکاري شوراي هماهنگي ورزش صدا برگزار مي کند:

شوراي هماهنگي ورزش صدا دومين دوره انتخاب برتريهاي ورزش ايران را با همفکري و مشارکت کارشناسان، مربيان ، ورزشکاران، پيشکسوتان، خبرنگاران، مديران ورزش، و شما علاقه مندان به ورزش و شنوندگان برنامه هاي ورزشي برگزار مي کند.

علاقه مندان مي توانند با تکميل فرم نظر خواهي در سايتهاي اينترنتي راديو هاي ورزش، جوان، ايران، تهران، ايرانصدا.. در اين انتخاب مشارکت نماييد.

در مراسم پاياني معرفي برگزيدگان ورزشي کشور تعدادي از شرکت کنندگان در اين نظر خواهي نيز دعوت خواهند شد.

فرم انتخاب برترين هاي ورزشي سال 1392

رشته ورزشي:

ورزشکار برتر مرد:

1

1

2

2

3

3

رشته ورزشي:

ورزشکار برتر زن:

1

1

2

2

3

3

رشته ورزشي:

ورزشکار برتر(جانبازان و معلولين):

1

1

2

2

3

3

رشته ورزشي:

مربي برتر سال:(مرد)

1

1

2

2

3

3

رشته ورزشي:

مربي برتر سال:(زن)

1

1

2

2

3

3

دليل انتخاب:

ورزشکار برتر اخلاق:مرد

1

1

2

2

3

3

دليل انتخاب:

ورزشکار برتر اخلاق:زن

1

1

2 2
3 3

رشته ورزشي:

مدير ورزش سال:

1

مرد

2

زن

رشته ورزشي:

پديده يا جوان برتر سال:

1

مرد

2

زن

رشته ورزشي:

فدراسيون برتر سال

1 1
2 2

3

3

نام خانوادگي*

 نام*

مرد

زن

جنسيت*

 محل تولد

مجرد

متاهل

وضعيت تاهل*

روز

ماه

سال

 تاريخ تولد*

رشته تحصيلي*

 شغل

تلفن تماس*

 پست الکترونيکي*

   

خير

بلي

مايل به شرکت در جشن برترين هاي ورزش ايران